MANİSA TABİP ODASI KOMİSYONLAR DUYURUSU

Değerli Üyelerimiz,

Aşağıda yer alan komisyon ve çalışma gruplarında gönüllü olarak görev almak isteyenlerin ya da ilgili toplantılarda odamızı temsil etmek isteyenlerin 12 Haziran 2018 Salı gününe kadar odamız sekreterliğine başvurmalarını rica eder, saygılar sunarız.

Manisa Tabip Odası Yönetim Kurulu

 

“Oda Komisyonları, Oda Yönetim Kurulu ve Kol Yürütme Kurulu ile işbirliği içinde çalışırlar. TTB düzeyinde bir araya gelerek TTB Kollarını oluştururlar. Oda Komisyonu kurulmasına oda yönetim kurulu karar verir. İlk komisyon, gönüllü katılım ya da Yönetim Kurulunca görevlendirme yoluyla oluşturulur. Daha sonra gönüllü katılımla Komisyonlar genişletilir. Üye sayısı 10’un(on) üstünde olursa, Komisyon Yürütme Kurulu seçim yoluyla belirlenen başkan, sekreter ve üç üyeden oluşur. Komisyonlar, Kol’un merkezden yürütülen çalışmalarının desteklenmesinin yanı sıra, yerel sorun ve gereksinimlere yönelik çalışmalar yaparlar.”

Aile Hekimliği Komisyonu:

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, birinci basamak sağlık hizmet alanında yaşanan öncelikli sorunları ve çözüm yollarını görüşmek, talepleri yenilemek, program oluşturmak…

Pratisyen Hekimlik Komisyonu:

Birinci basamak sağlık hizmetleri toplum sağlığı açısından önemlidir.  Özetle;  Sahanının sorunlarının daha da görünür kılınması için çabaları arttırmak, Pratisyen Hekim Komisyonlarını yeniden canlandırmak, Pratisyen hekimlerin tüm çalışma alanlarında yaşadıkları problemleri görünür kılmak ve çözüm üretmek,  Sağlıkta siddet birinci basamakta çok fazla görülmesine karşın, gündeme gelmediği için bu konuda yapılan çalışmalara aktif destek sunmak…

Halk Sağlığı Kolu:

TTB Halk Sağlığı Kolu, 1989 yılında etkinliklerine başlamıştır. Halk Sağlığı Kolu’nun amaçları ve çalışma alanları kısaca dört başlık altında toplanabilir. Bunlar;

  1. Halk sağlığını olumsuz yönde etkileyen nedenler ve etmenleri saptayıp, bu olumsuzlukları ortadan kaldıracak çalışma ve yöntemleri geliştirmek, bu amaçla ilgili çalışmalara yapan diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarına katılmak, onlarla yardımlaşmak, gerekenlere yol göstermek,
  2. Sağlık ile ilgili yeni uygulamaları ve sağlık politikalarını izlemek,
  3. Halk sağlığı biliminin mezuniyet öncesi ve sonrası düzeyde eğitim, yöntem ve durumlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak, “halk sağlığı uzmanları” ile doktora ve master derecesi olanların eğitim, görevlendirme ve özlük hakları konularındaki sorunlarını ortaya çıkarmak, çözümler geliştirip önermek, sürekli eğitimlerine katkıda bulunmak,
  4. Halk sağlığı alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, halk sağlığı konularında ilgilileri ve kamuoyunu aydınlatmaktır.

Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu:

Türkiye’de olağandışı durumlar (deprem, sel gibi doğal afetler, savaş, endüstriyel kazalar, hızlı göç gibi insan eliyle oluşan afetler) sık yaşanmaktadır. Özellikle son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir artış gözlenmektedir. Tüm toplumsal yapıların olağandışı durumlara hazırlıklı olması hayati önemdedir.

Doğal ve insan eliyle oluşan afetlerin ortak noktası; öncelikle insan hayatını ve sağlığını tehdit etmeleri ardından para ve mal kayıplarına sebep olmalarıdır. Hazırlıklı olmak, bir olağandışı durum ortaya çıktığında hızlı ve etkin bir hizmet sunarak kısa orta ve uzun vadede yıkımın etkilerini en aza indirgenmesi için konuda bilgilenmek var olan bilgileri tazelemek ve beceri kazanmak gereklidir. Tıp mesleği üyeleri için bu durum daha da önceliklidir.

1991 yılından itibaren İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Bürosu’nda bu gereklilik üzerinden bir çalışma başlatılmış, 1993 yılında İzmir de ilk eğitim programı düzenlenmiştir. Bu ilk programın ardından çalışmalar TTB bünyesine taşınmış ve “TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu” adı altında çalışmaya başlamıştır.

Çalışma grubunun amaçları;

1.Konu hakkında toplumsal ve mesleki duyarlılığı artırmak.

2.Bilgi dağıtımı ve paylaşımını sağlamak.

3.Eğitim programları planlamak, uygulamak ve sürdürmek.

4.Eğitim materyalleri üretmek ve yaymak.

5.Danışmanlık hizmeti vermektir.

Grup bu amaçlar doğrultusunda; eğitsel, örgütsel ve bilimsel çalışmalar yapmak…

TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu:

Asistan hekimlerin sorunlarını tespit,  haklarımıza sahip çıkmak için asistanlar olarak, tüm asistan hekimleri TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonunda bir arada olmaya çağırıyoruz.

İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu:

İşçi sağlığı hem toplum sağlığının en önemli bileşeni, hem de hekimlerin mesleki uğraş alanıdır.

Bu alanda mesleki faaliyet gösteren meslektaşların gerekli bilgi ve becerilerle donatılmaları, yeterliliklerinin geliştirilmesi ve istihdam olanağı bulunduğunda yetkilendirilmeleri, bu uygulamalardan doğan mesleki hak ve çıkarların korunması, TTB‘nin asli görevlerindendir.

Bu nedenle işçi sağlığı alanında mesleki faaliyet gösterme yeterliliği kazandıran temel eğitim sertifika programı uygulamak, iş yeri hekimliği için onay ve yetki vermek; bu onay ve yetkilendirme sürecinin ilke ve kurallarını belirlemek, alanda oluşan sorunları değerlendirmek…

Etik Kurul:

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nce, Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) amaçlarına katkıda bulunmak,  güncel sorunlara ilişkin olarak mesleki değerler ve sağlık hakkı ile gerekçelendirilen görüş üretmek üzere TTB ETİK KURULU oluşturulmuştur.

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu:

Tıp ortamlarında cinsiyetçi yaklaşım, davranış ve dilin ayıklanabilmesi, kadın hekimlerin çalışma ortamlarının cinsiyetçi davranışlardan arındırılması, sağlık hizmeti kullanıcılarının cinsiyetçi davranışlarla karşılaşmaması için araştırma ve eğitim çalışmaları gerçekleştirmek, Meslek örgütünde kadın çalışmaları yapılması için kadın hekimlerin uygun koşullarda biraraya gelmesini kolaylaştıracak yöntemler geliştirilmek, meslek örgütünde pozitif ayrımcılık ilkesi uyarınca kadın dostu çalışma ortamları yaratmak, çalışmalar için gerekli donanımın sağlanmasında ihtiyaç duyulan desteği sunmak…

Şiddet Çalışma Grubu:

Her geçen gün toplumsal şiddetin ve de hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin artması meslek örgütü olarak şiddeti gündemimize almamızı ve şiddete karşı bir eylem programı hazırlanmasını zorunla hale getirmiştir. Yapılan bilimsel çalışmalar, şiddetin sağlık çalışanlarını açık bir biçimde tehdit ettiği, bu durumun çalışma ortamına olumsuz olarak yansıdığı ve giderek durumun daha da kötüleşeceğini ortaya koymaktadır. Farkındalık yaratmak, çözümler bulmak…

Özel Hekimlik Komisyonu:

Türk Tabipleri Birliği’nin özel sağlık hizmeti alanındaki bakış açısını oluşturmak, geliştirmek; özel sağlık alanında çalışan hekimlerin sosyal, ekonomik ve özlük haklarını korumak ve geliştirmek, bu bağlamda yapılacaklarla ilgili önerilerde bulunarak çalışmalar yapmak….

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu:

Ülkemiz sağlık sisteminde Sağlıkta Dönüşüm Programı sonucu “kişilerin sağlık verileri” gerekli hukuksal düzenlemeler yapılmadan ve kişilik haklarıgözetilmeksizin toplanmakta, güvenli olmayan koşularda saklanmakta ve ulusal ve uluslararası hukuk ve etik değerler yok sayılarak, metalaştırılarak diğer kurum ve kişilerce paylaşılmaktadır.

Bu durumun toplumda ve bireylerde ortaya çıkardığı ve çıkaracağı olumsuzluklara karşı mesleki değerlerimiz açısından kayıtsız kalmak mümkün değildir.

TTB kurumları tarafından yasa yapıcı ve uygulayıcılar defalarca uyarılmış ve gerekli hukuksal mücadele yürütülmüş olsa da ne yazık ki ilgililer hukuk tanımaz ve ısrarcı yaklaşımlarını sürdürmeye devam etmektedir.

Sorunun önemi ve de sürekliliği göz önünde tutularak konuyla ilgili toplumun ve meslektaşlarımızın bilgilendirilmesi yönünde çalışmalar yürütmek açısından TTB tarafından Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Çalışma grubu sorunun çözümü için her türlü katkı ve katılıma açıktır.

Emekli Hekimler Kolu:

Emekli hekimlerin sorunlarını gündeme taşımak ve tutmak, çözümler üretmek…

İnsan Hakları Kolu:

Yaşadığımız insan hakları ihlallerini insan hakları komisyonu olarak nasıl ele alınacağını görüşmek; insan hakları ihlallerini ve ilimizde yaşanılan sıkıntıları merkeze aktarmak…

MANİSA TABİP ODASI

1.ANAFARTALAR MH. 1610 SK. 3/2-ŞEHZADELER/MANİSA

TEL: 0.236.2311792

FAKS: 0.236.2389196

CEP TEL:0.505.9263906

www.manisatabip.org.tr

%d blogcu bunu beğendi: